vzacne-mince.sk

Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obchodníkom, ktorým je: Goldvia, s. r. o., so sídlom Nová 670/19, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO: 45 428 697, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka číslo 25251/T (ďalej len „obchodník“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka.

Kontaktné údaje obchodníka:
Goldvia, s. r. o., so sídlom Nová 670/19, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO: 45 428 697, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka číslo 25251/T.
DIČ: 2022996756
IČ DPH: SK2022996756

Zákazníca linka: 0948 169 992 (po – pi 9:00 – 17:00 h.)
E-mail: info@vzacne-mince.sk

Orgán dohľadu:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/5512 689, 690
https://www.soi.sk
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1. Tieto obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že obchodník a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, doby zodpovednosti za vady a pod.). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie akákoľvek zmluva o dodaní alebo poskytnutí ďalšieho produktu, ktorý súvisí s predmetom zmluvy uzavretej na diaľku bez ohľadu na to, či produkt dodá alebo poskytne obchodník alebo iná osoba na základe dohody s obchodníkom.

3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje obchodník zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty (s výnimkou investičného zlata, ktoré je od dane z pridanej hodnoty oslobodené) vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

4. Obchodník si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje obchodník. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

5. V prípade, že obchodník nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskej únie alebo v týchto obchodných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči obchodníkovi prostredníctvom príslušného súdu.


II. Predmet kúpnej zmluvy

1.Predmetom kúpnej zmluvy je tovar uvedený v objednávke kupujúceho. Rozmery, váha, obsah kovov a ostatné údaje uvedené na internetovej stránke obchodníka vychádzajú z údajov publikovaných Národnou bankou Slovenska (NBS), Českou národnou bankou (ČNB) alebo Mincovňou Kremnica (MK), prípadne inými mincovňami, bankami alebo dodávateľmi spolupracujúcimi s obchodníkom. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

2. Predmetom kúpnej zmluvy sú i tovary, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli obchodníka.

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.vzacne-mince.sk sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

2. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci obchodníkovi vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke obchodníka, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

3. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému obchodníka (ďalej len „potvrdenie prijatia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

4. Potvrdenie prijatia obsahuje údaje o tom, že obchodníkovi bola doručená objednávka a je zároveň akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej len „akceptácia objednávky“).

5. V prípade objednávky obsahujúcej investičné zlato v hodnote nad 1 500 € (alebo ekvivalente v mene CZK), potvrdenie prijatia (sumarizácia) objednávky nie je zároveň akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Obchodník zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o akceptácii objednávky až po úhrade zálohovej platby na účet obchodníka.

6. Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o obchodníkovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

7. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

8. Obchodník si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho v prípade, že uvedené údaje o kupujúcom alebo mieste dodania sú zavádzajúce, chybné alebo neúplné a tento ich neopraví ani po výzve obchodníka.

9. V prípade výpadku serveru alebo softwarovej chybe si obchodník vyhradzuje právo neakceptovať návrh na uzavretie kúpnej zmluvy alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorá by mu mohla spôsobiť stratu.

10. Obchodník si vyhradzuje právo neakceptovať návrh na uzavretie kúpnej zmluvy alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, kedy počet prijatých objednávok prevýši počet disponibilných zásob tovaru a v prípade, že ceny uvedené v obchode boli uvedené v dôsledku softwarovej chyby nesprávne.

11. Obchodník jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
a) o hlavných vlastnostiach produktu v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a produktu informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka,
b) o obchodnom mene a sídle obchodníka alebo osoby, v mene ktorej obchodník podniká informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka a v čl. I týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
c) o telefónnom čísle obchodníka, o adrese elektronickej pošty obchodníka a o ďalších prostriedkoch on-line komunikácie kupujúceho s obchodníkom informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka a v čl. I týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
d) o adrese obchodníka, alebo osoby, ktorá v mene obchodníka koná, na ktorej môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady tovaru alebo služby, odstúpenie od zmluvy, podať žiadosť o nápravu alebo iný podnet informoval v čl. I týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladoch a poplatkoch, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka,
f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa obchodník zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
g) o existencii a dĺžke trvania zákonnej zodpovednosti obchodníka za vady tovaru, digitálneho obsahu a digitálnej služby a dostupnosti spotrebiteľskej záruky, ak ju obchodník alebo výrobca poskytuje a o postupoch uplatňovania a vybavovania zodpovednosti za vady, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
h) o existencii a dĺžke trvania zodpovednosti za vady služby a postupe pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady služby informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
i) o práve spotrebiteľa podať obchodníkovi žiadosť o nápravu s uvedením osobitného odkazu na webové sídlo, na ktorom sú zverejnené informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov informoval v čl. XVII týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
j) o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. XIV týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
k) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. XIV a v prílohe týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka; obchodník zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka
l) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru obchodníkovi podľa § 21 ods. 3 Zákona 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 'Zákon') a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. XIV týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
m) o povinnosti kupujúceho uhradiť obchodníkovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 21 ods. 5 Zákona, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil obchodníkovi výslovný súhlas podľa § 17 ods. 10 písm. c). Zákona informoval v čl. XIV týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
n) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. XV týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
o) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa obchodník zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka,
p) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
q) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
r) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť obchodníka a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
s) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa obchodník zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
t) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
u) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
v) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka.

12. Ak obchodník nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 11 písm. e) tohto článku alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 11 písm. m) tohto článku, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

IV. Práva a povinnosti obchodníka

1. Obchodník je povinný:
a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v čl. III. Bod 11 týchto obchodných podmienok vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

2. Obchodník má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný obchodník dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými podmienkami, je obchodník povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, resp. stornovať objednávku. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané obchodníkom ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je obchodník oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, obchodník je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

V. Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci bol obchodníkom oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

2. Kupujúci je povinný:
a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
b) zaplatiť obchodníkovi dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.


VI. Kúpna cena

1. Ceny uvedené na stránke www.vzacne-mince.sk, s výnimkou cien investičných zlatých mincí, investičných zlatých odliatkov a nevydaných pamätných mincí, sú ceny, za ktoré bude tovar dodaný kupujúcemu a sú konečné, tj. vrátane DPH.

2. Obchodník si vyhradzuje právo zmien uvedených cien v prípade zmien cien na finančných trhoch. Pri zmenách cien v dôsledku výraznej inflácie, pri zmenách cenových podmienok dodávateľov tovaru, prípadne zmien na základe komisionárskej zmluvy medzi dodávateľmi a obchodníkom sa tieto zmeny nebudú dotýkať už uzatvorených kúpnych zmlúv.

3. Cena nevydaných pamätných mincí a bankoviek je stanovená na základe očakávaných cien mincí a bankoviek zo strany Národnej banky Slovenska (NBS) resp. Českej národnej banky (ČNB), prípadne iného emitenta. Kupujúci si môže nevydané pamätné mince rezervovať po úhrade rezervačnej zálohy.

4. Cena investičných zlatých mincí a investičných zlatých odliatkov (ďalej len“investičné zlato”) sa mení podľa pohybu cien na medzinárodných trhoch zlata. Obchodník aktualizuje cenu investičného zlata aj niekoľkokrát denne podľa potreby. Z tohto dôvodu cena investičného zlata nie je konečnou kúpnou cenou, ale cenou, ktorá je platná v okamihu realizácie objednávky. Cena investičného zlata sa pri objednávkach nad 1 500 € (alebo ekvivalente v mene CZK) potvrdzuje (fixuje) až po pripísaní zálohovej platby na účet obchodníka. Úhrada zálohy musí byť pripísaná na účet obchodníka do 16:00 hod. toho istého pracovného dňa, kedy bola vystavená zálohová faktúra. V prípade neskoršieho pripísania zálohovej platby nie je možné garantovať cenu platnú v okamihu realizácie objednávky. Nasledujúci pracovný deň sa prevedie nová kalkulácia ceny. V prípade oneskorenia úhrady zálohovej platby obchodník doúčtuje kupujúcemu doplatok alebo vráti preplatok zálohovej platby podľa ceny platnej v deň, kedy bola záloha pripísaná na účet obchodníka.

5. Ceny investičného zlata pri objednávkach do 1 500 € (alebo ekvivalente v mene CZK) sú konečnými kúpnymi cenami bez nutnosti ich potvrdzovania (fixácie).

6. Ceny investičného zlata sa pri objednávkach nad 1 500 € (alebo ekvivalente v mene CZK) potvrdzujú (fixujú) iba v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. Objednávky nad 1 500 € (alebo ekvivalente v mene CZK) zadané v čase mimo týchto hodín, počas štátnych sviatkov v SR a počas dní, v ktorých neobchodujú naši zahraniční partneri, sa spracovávajú až nasledujúci pracovný deň podľa cien platných v daný deň.

7. V prípade, ak kupujúci nezaplatí obchodníkovi celú kúpnu cenu a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, obchodník je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

8. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

VII. Podmienky rezervácie mincí a bankoviek ČNB a NBS

1. Pri každej minci, ktorú je možné rezervovať, nájde kupujúci sumu rezervačnej zálohy, ktorú je potrebné uhradiť. Po úhrade rezervačnej zálohy sa rezervácia mince stáva platnou.

2. V prípade mincí emitovaných ČNB môže dôjsť k prekročeniu emisných limitov stanovených pre jednotlivé mince na základe emisného plánu ČNB. V takom prípade ČNB vyhlási druhé kolo objednávok a kupujúcemu túto skutočnosť oznámi obchodník. Kupujúci bude mať možnosť pôvodne rezervované množstvo mincí znížiť prípadne rezerváciu zrušiť úplne. V prípade zníženia počtu mincí alebo zrušenia rezervácie sa suma rezervačnej zálohy za každý kus mince, o ktorú dôjde k zníženiu, bude chápať ako storno poplatok, ktorý kupujúcemu nebude vrátený.

3. Pred dátumom emisie rezervovanej mince prípadne krátko po tomto dátume obchodník zašle kupujúcemu informáciu so záväznou objednávkou. V objednávke je uvedená cena mince po odpočte rezervačnej zálohy.

4. Takúto objednávku je potrebné uhradiť do 5 dní. V opačnom prípade bude objednávka stornovaná a rezervačná záloha, ktorú kupujúci predtým uhradil prepadne v prospech obchodníka. Rezervačná záloha prepadne v prospech obchodníka aj v prípade, že rezerváciu kedykoľvek pred dátumom emisie rezervovanej mince kupujúci zruší.

5. V prípade krátenia objednávok mincí a bankoviek zo strany Českej národnej banky alebo Národnej banky Slovenska obchodníkovi, si obchodník vyhradzuje právo krátiť rezervované mince a bankovky pri zákazníkoch, ktorí si rezervovali viac ako 1 kus.

6. Maximálne množstvo mincí, ktoré si môže rezervovať jeden kupujúci je v prípade strieborných a bimetalových mincí ČNB a NBS 20 kusov v súčte za všetky kvality, v prípade zlatých mincí ČNB a NBS 10 kusov v súčte za všetky kvality, v prípade obchodných mincí - dukátov ČNB 10 kusov v súčte za všetky kvality alebo 3 ks sád týchto mincí a v prípade pamätných bankoviek ČNB 25 kusov. Ak rezervácia alebo viacero rezervácií jedného kupujúceho presiahne vyššie uvedené maximálne množstvá, bude upravená tak, aby spĺňala kritérium maximálneho množstva mincí a bankoviek. Uhradené zálohy za nadpočetné mince a bankovky budú v takom prípade bezodkladne vrátené.

VIII. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od obchodníka alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď obchodník umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.


IX. Spôsoby platby

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť celkovú kúpnu cenu objednávky do 5 dní od potvrdenia objednávky obchodníkom. Pokiaľ obchodník do 5 dní neobdrží úhradu na svoj účet, má obchodník právo zrušiť objednávku. V prípade, ak kupujúci po potvrdení objednávky neprevezme tovar, resp. nezaplatí obchodníkovi celú kúpnu cenu bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, vzniká obchodníkovi nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov vyplývajúcich z neprevzatia objednaného tovaru.

2. Platbu za tovar môže kupujúci realizovať bezhotovostným platobným stykom alebo vkladom na účet obchodníka. Podrobnosti ohľadne spôsobu platby a jeho prevedenia sú uvedené na hypertextovom odkaze.

3. V prípade, ak kupujúci zaplatí obchodníkovi kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet obchodníka.

X. Náklady na doručenie, spôsob doručenia

1. Objednaný tovar bude doručený poisteným listom alebo poisteným balíkom prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriéra alebo zmluvného prepravcu obchodníka. Prepravné poplatky sú vyčíslené pri objednávaní tovaru a následne sú samostatne  vyčíslené  i  na  faktúre. Zásielka je poistená v plnej výške kúpnej ceny. 

2. Daňový doklad je súčasťou zásielky a zároveň slúži ako záručný list.

3. Cena poštovného pri objednávkach do 500 € je 4,20 € s DPH. V prípade objednávok s vyššou hodnotou sa k poštovnému pripočítava aj poistné, ktorého výška závisí od celkovej hodnoty objednávky. O presnej výške poštovného pri objednávkach nad 500 € bude kupujúci informovaný v procese realizácie objednávky pred jej záväzným potvrdením. Maximálna výška poštovného pri objednávkach v hodnote nad 20 000 € je 60 € s DPH.
4. Lehota na doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriéra je do 3 dní od prevzatia zásielky prepravcom.

XI. Dodacia lehota

1. Obvyklá dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu.

2. Ak sa obchodník a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, obchodník je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak obchodník nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak obchodník nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

XII. Dodanie a prevzatie tovaru

1. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je obchodníkom a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“).

2. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

3. Zodpovednosť za prepravu tovaru preberá prepravca. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti prepravcu. V prípade zistenia existencie vady tovaru je prepravca povinný na žiadosť kupujúceho vyhotoviť Zápis o škode s uvedením rozsahu a povahy vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí kupujúci. Na základe takto vyhotoveného zápisu doručeného obchodníkovi môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne uplatniť reklamáciu vád tovaru u obchodníka alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi znáša obchodník.

4. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste alebo v prípade, ak si kupujúci objedná tovar a bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar, vzniká obchodníkovi nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu.

5. Pri určovaní výšky náhrady škody, obchodník berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky.

XIII. Zodpovednosť za vady

1. Obchodník zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorú má predaný tovar v čase jeho dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od dodania tovaru. Pri použitom tovare sa môžu zmluvné strany dohodnúť na kratšej dobe zodpovednosti obchodníka za vady, nie však kratšej ako jeden rok od dodania tovaru. Ak sa vada prejaví do uplynutia tejto doby, predpokladá sa, že ide o vadu, ktorú mal tovar už v čase dodania. To neplatí ak sa preukáže opak alebo ak je tento predpoklad nezlučiteľný s povahou tovaru alebo vady.

2. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi prvkami, pri ktorej sa má digitálny obsah dodávať alebo digitálna služba poskytovať nepretržite počas dohodnutej doby, obchodník zodpovedá za každú vadu, ktorá sa vyskytne alebo prejaví počas celej dohodnutej doby, najmenej však počas dvoch rokov od dodania veci s digitálnymi prvkami.

3. Ak obchodník zodpovedá za vadu predaného tovaru, kupujúci má voči nemu právo na odstránenie vady opravou alebo výmenou (§ 623 Občianskeho zákonníka), právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť (§ 624 Občianskeho zákonníka).

4. Kupujúci môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady len ak vytkol vadu do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr však do uplynutia doby zodpovednosti obchodníka za vady.

5. Obchodník alebo určená osoba poskytne kupujúcemu písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady kupujúcim. V potvrdení o vytknutí vady uvedie obchodník lehotu, v ktorej bude vada odstránená. Táto lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť.

6. Obchodník alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o vytknutí vady tovaru vo vhodnej forme zvolenej obchodníkom, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vytknuté vady tovaru a ešte raz poučí kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 a § 624 Občianskeho zákonníka.

7. Kupujúci má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou tovaru alebo opravou tovaru. Kupujúci si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný, alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil obchodníkovi neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti.

8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, môže kupujúci požadovať jej bezplatné odstránenie. Obchodník vadu odstráni v primeranej lehote. Primeranou lehotou sa rozumie najkratší čas, ktorý obchodník potrebuje na posúdenie vady a na opravu alebo výmenu tovaru s prihliadnutím na povahu tovaru a povahu a závažnosť vady.

9. Obchodník môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné , alebo ak by si s ohľadom na všetky okolnosti vyžadovali neprimerané náklady.

10. Na účely opravy alebo výmeny kupujúci odovzdá alebo sprístupní tovar obchodníkovi alebo ním určenej osobe.

11. Obchodník dodá opravený tovar alebo náhradný tovar kupujúcemu na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu kupujúci dodal vadný tovar, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak kupujúci neprevezme tovar v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže obchodník tovar predať. Ak ide o tovar väčšej hodnoty, obchodník kupujúceho o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

12. Obchodník bezodkladne po predaji vyplatí kupujúcemu výťažok z predaja tovaru po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jeho úschovu a predaj, ak kupujúci uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej obchodníkom v oznámení o zamýšľanom predaji tovaru.

13. Ak obchodník odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi kupujúcemu. Ak kupujúci znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť obchodníka za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a obchodník nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu.

14. Kupujúci má voči obchodníkovi právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s vytknutím vady, za ktorú zodpovedá obchodník, a uplatnením práv zo zodpovednosti za vadu. Kupujúci musí svoje právo uplatniť u obchodníka najneskôr do dvoch mesiacov od dodania opraveného alebo náhradného tovaru, vyplatenia zľavy z ceny alebo vrátenia ceny po odstúpení od zmluvy, inak právo zanikne.

15. Kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty, ak obchodník tovar neopravil ani nevymenil, alebo obchodník odmietol vadu odstrániť na základe bodu 9 tohto článku, alebo má tovar rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene tovaru, alebo je vada tak závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny, resp. odstúpenie od zmluvy, alebo obchodník vyhlásil, resp. je to z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre kupujúceho.

16. Ak sa zmluva týka kúpy viacerých tovarov, kupujúci môže odstúpiť od nej len vo vzťahu k vadnému tovaru. Vo vzťahu k ostatným tovarom môže odstúpiť od zmluvy len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné tovary bez vadného tovaru.

17. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu 15 tohto článku, ak sa kupujúci spolupodieľal na vzniku vady, alebo ak je vada zanedbateľná.

18. Obchodník po odstúpení od zmluvy kupujúcim a vrátení tovaru späť obchodníkovi, vráti kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru alebo po preukázaní, že kupujúci tovar zaslal obchodníkovi, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr. Obchodník vráti kúpnu cenu alebo vyplatí zľavu kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri zaplatení kúpnej ceny, pokiaľ kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady.

19. Na vybavovanie zodpovednosti za vady sa vzťahuje čl. XIII týchto obchodných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený a informovaný o podmienkach a spôsobe uplatňovania zodpovednosti za vady tovaru vrátane údajov o tom, kde možno zodpovednosť za vady uplatniť tak, že umiestnil tieto obchodné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka a kupujúci mal možnosť si ich v čase pred odoslaním objednávky prečítať.

20. Zodpovednosť za vady sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od obchodníka prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka.

21. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť zodpovednosť za vady v prevádzkarni obchodníka alebo u určenej osoby tak, že doručí tovar do prevádzkarne obchodníka alebo prevádzkarne určenej osoby a doručí obchodníkovi, resp. určenej osobe prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo (ďalej len „Oznámenie o vytknutí vady“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie zodpovednosti za vady, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka. Obchodník odporúča tovar pri jeho zasielaní poistiť. Zásielky na dobierku obchodník ani určená osoba nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o vytknutí vady pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Zoznam určených osôb je uvedený na príslušnej podstránke elektronického obchodu alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť obchodník.

22. Konanie týkajúce sa zodpovednosti za vady tovaru, ktorý sa dá doručiť obchodníkovi začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie Oznámenia o vytknutí vady tovaru obchodníkovi alebo určenej osobe,
b) doručenie tovaru od kupujúceho obchodníkovi alebo určenej osobe,
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru obchodníkovi alebo určenej osobe, ak sú tieto údaje nevyhnutné na identifikáciu vady tovaru a opravu tovaru;

23. Ak je predmetom vytknutia vady tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť obchodníkovi alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 22 písm. a) a c) tohto článku povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky tovaru obchodníkom alebo treťou osobou určenou obchodníkom. Konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť obchodníkovi alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však obchodník alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o vytknutí vady obchodníkovi, konanie začína dňom doručenia Oznámenia obchodníkovi.

24. Obchodník pri odstránení vady zabezpečí odstránenie tovaru a inštaláciu opraveného tovaru alebo náhradného tovaru, ak si to výmena alebo oprava tovaru vyžaduje.

25. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorá bola spôsobená nesprávnou montážou, alebo inštaláciou tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby v zmysle § 619 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

26. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť obchodníkovi, resp. oprávnenej osobe. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je obchodník alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia vytknutia zodpovednosti za vady.

27. Zodpovednosť sa nevzťahuje na vady, na základe ktorých si kupujúci s obchodníkom v dobe uzatvárania zmluvy dohodli zníženú cenu a o ktorých s prihliadnutím k tejto okolnosti musel kupujúci vedieť.

28. Obchodník nezodpovedá za vady tovaru:
a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti obchodníka za vadu tovaru do uplynutia doby zodpovednosti obchodníka za vady tovaru,
b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Za vadu sa nepovažujú škvrny na povrchu mincí, spôsobené čiastočkami iných kovov, ktoré sú prirodzenou súčasťou výroby mincí z drahých kovov. Za vadu sa taktiež nepovažujú poškodenia (napr. drobné poškriabania,
údery, narazené hrany a pod.) dané automatickou razbou a zjednodušenou manipuláciou
a adjustáciou pri minciach, ktoré nie sú pamätnými mincami emitovanými ČNB a NBS.

Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi obchodníka v súlade s čl. XII bodom 3 týchto obchodných podmienok, neskoršie vytknutie vady tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že vytknuté vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

29. O výsledku vybavenia vytknutia zodpovednosti za vady bude obchodník informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení vytknutia zodpovednosti za vady.

30. Zasielané tovary športovej výživy, potraviny v darčekových košoch a krmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje obchodník kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.

31. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie vytknutia zodpovednosti za vady sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

32. Vybavenie uplatnenej zodpovednosti za vady sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o vytknutí vady a v potvrdení o vytknutí vady tovaru podľa bodu 6 tohto článku.

33. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal obchodníka o odstránenie vady tovaru podľa bodu 2 tohto článku skonzumované a bez ohľadu na výsledok konania o zodpovednosti za vady bude prípadné opätovné vytknutie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) bez predloženia znaleckého odborného posudku alebo odborného stanoviska vydanými akreditovanou, autorizovanou alebo notifikovanou osobou, zamietnuté.

34. Ustanovenia čl. XIII týchto obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

XIV. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Ak obchodník nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností obchodníka vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, je obchodník povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, resp. stornovať objednávku ak kúpna zmluva ešte nebola uzavretá. Stornovať objednávku môže kupujúci telefonicky alebo doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané obchodníkom ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je obchodník oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, obchodník je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.
Ak obchodník z vyššie uvedených dôvodov nie je schopný dodať kupujúcemu tovar v cene, ktorá je uvedená v objednávke a túto skutočnosť oznámi kupujúcemu pred záväznou akceptáciou objednávky, obchodník nie je povinný akceptovať návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy.
V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, resp. stornuje objednávku z dôvodov uvedených v tomto bode týchto obchodných podmienok, je obchodník povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky.

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 19 a nasl. Zákona v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o dodaní digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak obchodník včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 15 Zákona.
3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu. Kupujúci môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných podmienok musí obsahovať informácie, na základe ktorých obchodník dokáže jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností identifikovať objednávku a produkt, ktorý chce zákazník vrátiť. Takými sú napr. aj informácie požadované vo vzorovom formulári na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok: identifikácia kupujúceho, dátum prípadne číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru. Odporúčame uviesť aj preferovaný spôsob, akým má obchodník vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

8. Obchodník je povinný bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o jeho doručení na trvanlivom médiu, ak kupujúci odstúpil od zmluvy použitím osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, ktoré sú dostupné v on-line rozhraní obchodníka.

9. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. To neplatí, ak sa zmluvné strany výslovne dohodnú na ďalšom trvaní doplnkovej zmluvy. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 21 ods. 3 a 5, a v ust. § 22 ods. 3 Zákona a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

10. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať obchodníkovi alebo osobe poverenej obchodníkom na prevzatie tovaru. To neplatí, ak obchodník navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

11. Kupujúci je povinný doručiť obchodníkovi tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

12. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku obchodník nepreberá. Obchodník je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Obchodník nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť obchodníkovi, ibaže obchodník navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

13. Obchodník je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby v rozsahu zodpovedajúcom odstúpeniu od zmluvy ak kupujúci neodstúpil od celej zmluvy uzavretej na diaľku ale odstúpil iba vo vzťahu ku konkrétnym produktom. Obchodník nemôže kupujúcemu účtovať dodatočné náklady za dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky.

14. Obchodník nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob dodania ako je najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný obchodníkom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na dodanie , ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší spôsob dodania ponúkaný obchodníkom.

15. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi alebo osobe poverenej obchodníkom na prevzatie tovaru. To neplatí, ak obchodník súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. g) Zákona.

16. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si obchodník nesplnil informačnú povinnosť o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 15 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

17. Obchodník je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

18. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí obchodníkovi tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť obchodníkovi:
a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli obchodníkovi v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu obchodných podmienok uhradiť obchodníkovi náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

19. Jednostranné započítanie pohľadávok obchodníka a kupujúceho, ktoré vzniknú odstúpením od zmluvy podľa § 19 ods. 1 Zákona sa zakazuje.

20. V súlade s ust. § 19 ods. 1 Zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií kupujúceho alebo tovaru vyrobeného na mieru,
dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,
dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
dodanie zvukových záznamov, obrazových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo softvéru predávaných v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený,
dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
dodanie digitálneho obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol o tom kupujúcemu potvrdenie,
poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po plnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

21. Ustanovenia čl. XIV týchto obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

XV. Výnimka z možnosti odstúpenia od zmluvy pri investičnom zlate a striebre

1. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dohodnuté s obchodníkom, nemôže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy na kúpu tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, t. j. investičné zlaté a strieborné mince a investičné zlaté a strieborné odliatky, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.


XVI. Osobné údaje a ich ochrana

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť obchodníkovi v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť obchodníkovi v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti 'Môj profil'.

4. Obchodník týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), obchodník ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané obchodníkom v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže obchodník po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

6. Obchodník sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7. Obchodník vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných podmienkach.

8. Obchodník vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že obchodník mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných podmienok preukazujúce totožnosť obchodníka,
b) kontaktné údaje obchodníka, resp. zodpovednej osoby obchodníka,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi obchodníkom a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia, že oprávneným záujmom, ktorý obchodník sleduje, je priamy marketing,
f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

10. Obchodník vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

11. Obchodník v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:
a) totožnosť a kontaktné údaje obchodníka a v príslušných prípadoch zástupcu obchodníka,
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje obchodníka alebo tretia strana,
e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že obchodník zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
h) informácie o existencii práva požadovať od obchodníka prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
Kupujúci má právo získať od obchodníka kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže obchodník účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 11 tohto článku písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 11 tohto článku, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

13. Kupujúci má právo u obchodníka namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, obchodník ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky obchodníkovi a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

15. Obchodník prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 11 tohto článku v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Obchodník poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne obchodník kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

17. Obchodník oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov: Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

18. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.


XVII. Záverečné ustanovenia

1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

4. Spotrebiteľ má právo podať obchodníkovi žiadosť o nápravu, ak medzi spotrebiteľom a obchodníkom vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že obchodník porušil iné práva spotrebiteľa. Ak obchodník na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s obchodníkom je Slovenská obchodná inšpekcia P.O.Box 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke ); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

5. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke .

6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

7. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


Príloha č. 1

Formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: Goldvia, s. r. o., Nová 670/19, 922 21 Moravany nad Váhom

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*): .......................

Dátum objednania/dátum prijatia (*) ......................

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) .......................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ......................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..........................


Dátum ..................


(*) Nehodiace sa prečiarknite.


Príloha č. 2

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje obchodníka o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným poštou na adresu Goldvia, s. r. o., Nová 670/19, 922 21 Moravany n/V alebo e-mailom na info(at)vzacne-mince.sk s uvedením čísla objednávky. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

3. Po odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru obchodníkovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolí iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka obchodník. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude obchodníkovi doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe kupujúceho obchodníkovi, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

4. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla obchodníka alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

5. Tovar je potrebné po predchádzajúcom oznámení obchodníkovi zaslať (striktne odporúčame využiť formu poisteného listu, balíka prípadne iného druhu poistenej zásielky) spolu s dokladom o zaplatení na adresu sídla obchodníka. Tovar nesmie byť poškodený alebo prípadne už zjavne používaný. Tovar žiadame vrátiť v stave v akom bol kupujúcemu zaslaný, s výnimkou vykonaných úkonov smerujúcich k potrebe tovar otvoriť. Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Sme garanciou bezpečného a bezproblémového nákupu

MOŽNOSŤ OSOBNÉHO KONTA

Vytvorte si konto na lokalite a sledujte stav vašich objednávok.

SAEC

Sme certifikovaný internetový obchod SAEC - Bezpečný nákup.

PLATBA KARTOU

Tovar je možné uhradiť prevodom alebo platobnou kartou.