vzacne-mince.sk

Puncový úrad SR


Poslanie a postavenie úradu

Poslaním Puncového úradu, ako orgánu štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov, je chrániť oprávnené záujmy tak občanov, ako aj výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi.

Puncový úrad plní úlohy, ktoré pre neho vyplývajú z puncového zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Pôsobnosť Puncového úradu je vymedzená ustanovením § 9 zákona č.10/2004 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon).

V zmysle uvedeného ustanovenia Puncový úrad:

vedie register výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi,
vykonáva puncovú kontrolu,
vykonávať puncovú inšpekciu,
prideľuje a zrušuje výrobné značky výrobcom tuzemského tovaru,
prideľuje a zrušuje zodpovednostné značky dovozcom cudzieho tovaru,
vydáva a odníma výrobcom zliatin drahých kovov osvedčenie o splnení ďalších podmienok odbornej spôsobilosti,
overuje rýdzosť dentálnych drahých kovov, a to aj pri výrobe protetických náhrad, a zliatin pri razbe slovenských mincí,
overuje na žiadosť rýdzosť lístkového zlata alebo lístkového striebra a iných vecí z drahých kovov,
vyjadruje sa k návrhom slovenských technických noriem v oblasti skúšania a analytickej chémie drahých kovov,
overuje alebo inak zisťuje rýdzosť výrobkov z drahých kovov,
nakladá s tovarom, ktorý štát nadobudol podľa osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv,
vykonáva na vyžiadanie expertnú činnosť v odbore puncovníctva, skúšania a analytickej chémie drahých kovov,
plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.

Organizačná štruktúra, činnosť a pôsobnosť Puncového úradu je obdobná ako vo vyspelých európskych štátoch a konkrétne postupy skúšania, vyhľadávania a hodnotenia zodpovedajú formám a metódam kontroly rýdzosti drahých kovov používaným vo svete.

Puncový úrad je členom Asociácie európskych puncových úradov (Association of European Assay Offices) a pozorovateľom v Konvencii pre skúšanie a označovanie tovaru z drahých kovov (Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals) a pravidelne sa zúčastňuje ich zasadnutí.

Puncový úrad zastupuje Slovenskú republiku na zasadaniach Puncových úradov krajín V 4 a zasadaniach Puncovej rady slovenského a českého Puncového úradu v rámci existujúcej puncovej únie.
Viac informácii www.puncovyurad.sk

Sme garanciou bezpečného a bezproblémového nákupu

MOŽNOSŤ OSOBNÉHO KONTA

Vytvorte si konto na lokalite a sledujte stav vašich objednávok.

SAEC

Sme certifikovaný internetový obchod SAEC - Bezpečný nákup.

PLATBA KARTOU

Tovar je možné uhradiť prevodom alebo platobnou kartou.