vzacne-mince.sk

Národná banka Slovenska
Národná banka Slovenska (NBS) je centrálnou bankou Slovenska. Vznikla1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability. Vykonáva tiež dohľad nad finančným trhom a iné činnosti.

Sídli v Bratislave a má tiež osem regionálnych pobočiek. Má nadriadené postavenie nad ostatnými bankami je to tzv. „banka bánk“ (tiež „emisná banka“ či „cedulárna banka“).

Hlavným cieľom Národnej banky Slovenska je udržiavanie cenovej stability. Za tým účelom Národná banka Slovenska:

určuje menovú politiku,
vydáva bankovky a mince,
riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh, platobný styk a zúčtovávanie dát platobného styku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitným zákonom a stará sa o ich plynulosť a hospodárnosť,
vykonáva ďalšie činnosti podľa zákona o Národnej banke Slovenska a osobitných zákonov.

Národná banka Slovenska predkladá Národnej rade Slovenskej republiky polročnú správu o menovom vývoji do troch mesiacov po skončení prvého polroka príslušného kalendárneho roka a ročnú správu o menovom vývoji do piatich mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka.

Národná banka Slovenska zastupuje Slovenskú republiku na základe poverenia vlády Slovenskej republiky v medzinárodných inštitúciách v oblasti finančného trhu.

Viac informácii www.nbs.sk

Sme garanciou bezpečného a bezproblémového nákupu

MOŽNOSŤ OSOBNÉHO KONTA

Vytvorte si konto na lokalite a sledujte stav vašich objednávok.

SAEC

Sme certifikovaný internetový obchod SAEC - Bezpečný nákup.

PLATBA KARTOU

Tovar je možné uhradiť prevodom alebo platobnou kartou.